Seasoned Fried Bean Curd / おいなりさん 290g 8x2 packs

Seasoned Fried Bean Curd / おいなりさん  290g 8x2 packs - Konbiniya Japan Centre SALE
Seasoned Fried Bean Curd / おいなりさん  290g 8x2 packs - Konbiniya Japan Centre SALE
Seasoned Fried Bean Curd / おいなりさん  290g 8x2 packs - Konbiniya Japan Centre
Seasoned Fried Bean Curd / おいなりさん  290g 8x2 packs - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$5.99 $6.99

Fried bean curd for making inari sushi by Misuzu