Sengiri Daikon / せんぎり大根 114g

Sengiri Daikon / せんぎり大根 114g - Konbiniya Japan Centre
Sengiri Daikon / せんぎり大根 114g - Konbiniya Japan Centre
Sengiri Daikon / せんぎり大根 114g - Konbiniya Japan Centre
Sengiri Daikon / せんぎり大根 114g - Konbiniya Japan Centre

JFC

$3.99 

Refrigerated Dried Japanese Radish from Japan