Japanese chopsticks / お箸

Japanese chopsticks / お箸 - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$1.99 

Japanese chopsticks (Kitchen goods) / お箸